Odpady sú do zariadenia preberané na základe vizuálnej kontroly, pri kvapalných odpadoch aj na základe internej analýzy (pH, sušina). Každý dovoz odpadu je potrebné vopred dohodnúť na tel. číslach uvedených v kontaktoch.

V zariadení je možné zhodnocovať nasledujúce druhy odpadov:

Katalógové číslo

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu

Kategória odpadu

 02 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA Z POTRAVÍN  
 02 01 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva  
 02 01 01 kaly z prania a čistenia O
 02 01 02 odpadové živočíšne tkanivá O
 02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O
 02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku O
 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
 02 02 Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu O
 02 02 01 kaly z prania a čistenia O
 02 02 02 odpadové živočíšne tkanivá O
 02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
 02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
 02 03 Odpady zo spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku, odpad z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasničného extraktu, prípravy melasy a fermentácie   
 02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania  O
 02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami O
 02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
 02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
 02 04 Odpady z cukrovarníckeho priemyslu  
 02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
 02 04 99 odpady inak nešpecifikované  
 02 05 Odpady z priemyslu mliečnych výrobkov  
 02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
 02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
 02 06 Odpady z pekárenského a cukrovinkárskeho priemyslu  
 02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie  O
 02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
 02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov okrem kávy, čaju a kakaa  
 02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O
 02 07 02 odpad z destilácie liehu O
 02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
 02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
 02 07 99 odpady inak nešpecifikované  
 03 01 Odpady zo spracovania dreva a z výroby reziva a nábytku  
 03 01 01 odpadová kôra a korok O
 03 03 Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky  
 03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) O
 03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 O
 04 ODPADY Z KOŽIARSKÉHO A KOŽUŠNICKÉHO PRIEMYSLU  
 04 01 Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu  
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka O
04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm O
04 01 99 odpady inak nešpecifikované  
04 02 odpady z textilného priemyslu  
04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O
07 06 Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných a kozmetických prostriedkov  
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 O
16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  
16 03 Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality  
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
19 ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VOD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY  
19 08 Odpady z čistiarni odpadových vôd inak nešpecifikované  
19 08 02 odpad z lapačov piesku O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 08 99 odpady inak nešpecifikované  
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTI A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU  
20 01 Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov  
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 02 Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)  
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 Iné komunálne odpady  
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O

V zariadení budú spracovávané vedľajšie živočíšne produkty z materiálu kategórie 2 a kategórie 3 definované v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (ďalej len „nariadenie EPaR č. 1069/2009":

Vedľajšie živočíšne produkty z materiálu kategórie 2:

 1. hnoj, nemineralizované guáno a obsah tráviaceho traktu,
 2. vedľajšie živočíšne produkty zbierané počas ošetrenia odpadových vôd
  1. z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich materiál kategórie 2 alebo
  2. z bitúnkov iných ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 8 písm. e),
 3. vedľajšie živočíšne produkty s obsahom rezíduí povolených látok alebo kontaminantov prekračujúcich povolené limity,
 4. produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu v dôsledku možnej prítomnosti cudzorodých častíc v týchto produktoch,

Vedľajšie živočíšne produkty z materiálu kategórie 3:

 1. jatočné telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri, telá alebo časti usmrtenej zveri, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva vhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov,
 2. jatočné telá a nižšie uvedené časti pochádzajúce buď zo zvierat zabitých na bitúnku, ktoré v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu, alebo telá a nižšie uvedené časti zveri usmrtenej na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:
  1. jatočné telá alebo časti tiel zvierat, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva odmietnuté ako nevhodné na ľudskú spotrebu, ale pri ktorých sa nepreukázali žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,
  2. hydinové hlavy
  3. kože a kožky vrátane odrezkov a štiepenky z nich, rohy a končatiny vrátane článkov prstov a zápästných kostičiek, priehlavkovej a metatarzálnej kosti:
   • zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a
   • prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001
  4. štetiny ošípaných
  5. perie
 3. vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých na farme podľa článku 1 ods. 3 písm. nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,
 4. krv zvierat, u ktorých sa neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom krvi na ľudí alebo zvieratá a ktorá bola získaná z týchto zvierat na bitúnku potom, ako v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:
  1. zo zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a
  2. z prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001
 5. vedľajšie živočíšne produkty z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku, oškvarkov a kalu z odstrediviek alebo separátorov zo spracovania mlieka,
 6. produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat,
 7. krmivo pre spoločenské zvieratá a krmivo živočíšneho pôvodu alebo krmivo obsahujúce vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré už nie sú určené na kŕmenie z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat,
 8. krv, placenta, vlna, perie, srsť, rohy, odrezky z paznechtov pochádzajúce zo živých zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá,
 9. vodné živočíchy a časti takýchto živočíchov okrem morských cicavcov, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,
 10. vedľajšie živočíšne produkty z vodných živočíchov pochádzajúce z prevádzkarní alebo zariadení vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu,
 11. tieto materiály pochádzajúce zo zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto materiálov na ľudí alebo zvieratá:
  1. schránky mäkkýšov s mäkkým tkanivom alebo svalovinou,
  2. tieto prvky pochádzajúce zo suchozemských živočíchov:
   • vedľajšie produkty z liahní
   • vajcia
   • vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín
  3. jednodňová hydina usmrtená z komerčných dôvodov
 12. vodné a suchozemské bezstavovce okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá,
 13. koža a kožky, kopytá, perie, vlna, rohy, srsť a kožušina pochádzajúce z mŕtvych zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej týmito produktmi na ľudí alebo zvieratá, okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. b) tohto článku,
 14. tukové tkanivo zo zvierat, ktoré nevykazovali žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom tohto materiálu na ľudí alebo zvieratá a ktoré boli zabité na bitúnku a v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva,
 15. kuchynský odpad okrem odpadu uvedeného v článku 8 písm. f)
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti